close window

הוצאת דיבה בעבודה

השמיצו אתכם במקום העבודה? הוצאת דיבה בעבודה אסורה על-פי חוק איסור לשון הרע!


לשון הרע בעבודה:

לשון הרע/ הוצאת דיבה בעבודה יכולה להתרחש במספר רב של מצבים. כך למשל אם במהלך ישיבת עובדים, אחד העובדים האחרים או אחד המנהלים אמר דבר שיש בו כדי לפגוע באותו עובד או ליצור מצב שיתר העובדים ילעגו לאותו עובד או יבוזו לו, ככל הנראה מתקיימים התנאים הנדרשים על מנת שתתגבש עילת תביעת לשון הרע. 
משרד עורכי-הדין בן קרפל ושות', ממשרדי הבוטיק הידועים והמובילים בתחום דיני לשון הרע והגנת הפרטיות ומדורג בין המשרדים הידועים בדיני לשון הרע, במסגרת הדירוגים היוקרתיים Dun’s 100 ו - BDI. למשרד הצלחות מוכחות בניהול תביעות לשון הרע והגנת הפרטיות. בנוסף, עוסק המשרד בניהול משברים תקשורתיים מורכבים ובניהול סכסוכים שמקורם במרחב האינטרנטי. משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע. 


חוק איסור לשון הרע קובע כי, לשון הרע הינה:

דבר אשר הפרסום שלו עלול לעשות אדם מטרה, לבוז לשנאה וללעג. ובנוסף דבר אשר יכול לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו ובמקצועו.

 

במידה ומעביד, ממונה ישיר או עקיף, התבטא כלפיך בצורה פוגעת ומעליבה אם בעל פה, אם בכתב, אם באמצעים אלקטרונים יכול לקום לך עילה להגשת תביעת לשון הרע על פי חוק איסור לשון הרע. 

התנאים להגשת תביעת לשון הרע בבית הדין לעבודה:

בשנת 2009 תוקן חוק בית הדין לעבודה. במסגרת התיקון נוסף סעיף 24(א)(ד1).

סעיף זה מקנה לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעות לשון הרע שנוצרו במסגרת יחסי עובד מעביד. כדי שתתגבש עילת תביעה, צריכים להתקיים שני התנאים הקבועים בחוק.


התנאים הקבועים בחוק איסור לשון הרע: 

השמיצו אתכם בכתב ו/או בעל-פה במסגרת עבודתכם.

מדובר בהשמצות פוגעניות ומבזות ללא כל בסיס.

הדברים הופצו לאדם אחד נוסף מלבדכם.

ישנו תיעוד על הדברים שנאמרו.

ההגנות שעומדות לנתבע בתביעת לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע:

חוק איסור לשון הרע מעניק מספר הגנות לנתבעים, אשר רלוונטיות גם להליכים המתקיימים בבית הדין לעבודה.

הגנות מוחלטות על פי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע.  

הגנת אמת בפרסום, המוכרת כהגנת אמת דיברתי, על פי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע.

הגנת תום הלב על פי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע.


פיצויים לפי חוק איסור לשון הרע:

חוק איסור לשון הרע מאפשר קבלת פיצויים ללא הוכחת נזק אשר עומדים נכון להיום לאחר הצמדה למדד על 70,000 ₪. ובמידה וניתן יהיה להוכיח כי הפרסומים נעשו במטרה לפגוע ניתן יהיה לתבוע פיצוי עד לסך של 140,000 ₪.


סיכום:

הוצאת דיבה בעבודה יכולה לגרום לנזק רב ומתמשך אשר יכולות להיות לו השלכות רבות על חייו של הנפגע ולכן חשוב ואף הכרחי להתייעץ לעורך דין מומחה ללשון הרע והוצאת דיבה.  
הוצאת דיבה בעבודה
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח