close window

הגנת הפרטיות

עורך דין הגנת הפרטיות מסביר מהי פגיעה בפרטיות:

פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית כמו גם עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא 5 שנות מאסר. חוק הגנת הפרטיות מונה 11 סיטואציות שונות המהוות פגיעה בפרטיות וזוכות להגנה והן:
1. בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.

2. האזנה האסורה על פי חוק.
3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.
4. פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.
4א. פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות. לעניין זה, מגדיר החוק "נפגע"  כמי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין.
5. העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתוכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו.
לעניין זה, מגדיר חוק הגנת הפרטיות "כתב" גם כמסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח.
7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
8. הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
9. שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה.
10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) ו - (9).
11. פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד. לעיון בחוק הגנת הפרטיות - לחצו כאן.

משרד עורכי-הדין בן קרפל ושות', ממשרדי הבוטיק הידועים והמובילים בתחום דיני לשון הרע והגנת הפרטיות ומדורג בין המשרדים הידועים בדיני לשון הרע, במסגרת הדירוגים היוקרתיים Dun’s 100 ו - BDI. למשרד הצלחות מוכחות בניהול תביעות לשון הרע והגנת הפרטיות. בנוסף, עוסק המשרד בניהול משברים תקשורתיים מורכבים ובניהול סכסוכים שמקורם במרחב האינטרנטי. משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע. 

מעמדו של חוק הגנת הפרטיות:

חוק הגנת הפרטיות נחשב ל"בן דודו" של חוק איסור לשון הרע, וממש כמוהו, במצב של פגיעה בפרטיות יכול הנפגע להגיש תביעה אזרחית לפיצויים ללא הוכחת נזק וזאת בדומה לתביעת פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה של הוצאת לשון הרע. למידע על הפיצויים בתביעות לשון הרע קראו את מאמרנו - תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק.


עורך דין פגיעה בפרטיות מסביר - מהם הפיצויים שניתן לתבוע בגין פגיעה בפרטיות:

הזכות להגנה על הפרטיות היא זכות חוקתית המוגנת על ידי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ופגיעה בפרטיותו של אדם יכולה לגרום לו בעיקר בעידן המודרני לנזקים כבדים מנשוא אשר לא תמיד ניתן יהיה לכמת אותם בכסף ומכאן שהחוק מאפשר לנפגע לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק
סעיף 29א'(א)(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות קובע את סכום הפיצויים הסטטוטוריים לנפגע מפגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק על 50,000 ₪ בעוד שסעיף 29א(א)(ב)(2) קובע כי אם יוכח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע, בית המשפט יהיה רשאי לחייב את הנפגע בכפל סכום הפיצויים הסטטוטוריים. למידע נוסף קראו את המאמר - פגיעה בפרטיות פיצוי ללא הוכחת נזק.
כמו בכל חוק, גם חוק זה בנוי על מערכות איזונים ובלמים, קרי ישנן מספר הגנות בחוק הגנת הפרטיות היכולות לעמוד לזכות של ה"מפרסם". יש לציין כי חלקן הגדול מההגנות הקבועות בחוק שאובות מחוק איסור לשון הרע. למידע על ההגנות שבחוק קראו את מאמרנו - חוק הגנת הפרטיות - הגנות.


לסיכום:

כדאיות הגשת תביעה בגין פגיעה בפרטיות על פי החוק והערכת גובה הפיצוי, יכולה להיבחן רק על ידי עורך דין הגנת הפרטיות המכיר את חוק הגנת הפרטיות על בוריו ובעל ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בבתי המשפט. משכך, טרם הגשת תביעה בעילה של פגיעה בפרטיות, יהיה זה נכון להתייעץ עם עורך דין פגיעה בפרטיות. למידע נוסף קראו על פגיעה בפרטיות.בן קרפל ושות' - עורך דין פגיעה בפרטיות:

משרד עורכי-הדין בן קרפל ושות', ממשרדי הבוטיק הידועים והמובילים בתחום דיני לשון הרע והגנת הפרטיות ומדורג בין המשרדים הידועים בדיני לשון הרע, במסגרת הדירוגים היוקרתיים Dun’s 100 ו - BDI. למשרד הצלחות מוכחות בניהול תביעות לשון הרע והגנת הפרטיות. בנוסף, עוסק המשרד בניהול משברים תקשורתיים מורכבים ובניהול סכסוכים שמקורם במרחב האינטרנטי. משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

הגנת הפרטיות
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח