close window

הגנת הפרטיות

 חוק הגנת הפרטיות - תשמ"א - 1981, קובע רשימה של מקרים המהווים פגיעה בפרטיות

פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית כמו גם עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא 5 שנות מאסר.
חוק הגנת הפרטיות מונה 11 סיטואציות שונות המהוות פגיעה בפרטיות וזוכות להגנה על הפרטיות לפי החוק:

1. בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.
2. האזנה האסורה על פי חוק.
3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.
4. פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.
4א. פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות. לעניין זה, מגדיר החוק "נפגע"  כמי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין.
5. העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתוכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו.

לעניין זה, מגדיר חוק הגנת הפרטיות "כתב" גם כמסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח.
7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
8. הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
9. שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה.
10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) ו - (9).
11. פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

חוק הגנת הפרטיות נחשב ל"בן דודו" של חוק איסור לשון הרע, וממש כמוהו, במצב של פגיעה בפרטיות יכול הנפגע להגיש תביעה אזרחית לפיצויים ללא הוכחת נזק

מהם הפיצויים שניתן לתבוע בגין פגיעה בפרטיות:

סעיף 29א'(א)(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות קובע את סכום הפיצויים הסטטוטוריים לנפגע מפגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק על 50,000 ₪ בעוד שסעיף 29א(א)(ב)(2) קובע כי אם יוכח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע, בית המשפט יהיה רשאי לחייב את הנפגע בכפל סכום הפיצויים הסטטוטוריים.

הזכות להגנה על הפרטיות היא זכות חוקתית המוגנת על ידי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ופגיעה בפרטיותו של אדם יכולה לגרום לו בעיקר בעידן המודרני לנזקים כבדים מנשוא אשר לא תמיד ניתן יהיה לכמת אותם בכסף ומכאן שהחוק מאפשר לנפגע לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק

כמו בכל חוק, גם חוק זה בנוי על מערכות איזונים ובלמים, קרי ישנן מספר הגנות בחוק הגנת הפרטיות היכולות לעמוד לזכות של ה"מפרסם". יש לציין כי חלקן הגדול מההגנות הקבועות בחוק שאובות מחוק איסור לשון הרע. 

כדאיות הגשת תביעה על פי חוק זה יכולה להיבחן רק על ידי עורך דין המכיר את חוק הגנת הפרטיות על בוריו. משכך, טרם הגשת תביעה בעילה של פגיעה בפרטיות, יהיה זה נכון להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.


למשרדנו וותק והצלחות רבות בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות שעניינן הוא חוק הגנת הפרטיות והתמקצעות בליטיגציה אזרחית. אנו מייצגים תובעים ונתבעים, בכל הארץ, בתביעות אזרחיות שעילן היא פגיעה בפרטיות. 


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות, צור קשר עם משרדנו בטלפון: 072-2221780

 

יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח