close window

פגעו לכם בפרטיות? הנה התשובות!

פגעו לכם בפרטיות? הנה התשובות!

אתם מרגישים שפוגעים בפרטיותכם? 


בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, פגיעה בפרטיות הינה עוולה אזרחית המאפשרת קבלת פיצוי כספי. בנוסף, פגיעה בפרטיותך יכולה להוות גם עוולה פלילית שהעונש המקסימאלי בגינה הוא עד 5 שנות מאסר.


סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע מהי פגיעה בפרטיות


"לא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו ללא הסכמתו" - על פניו מדובר בהגדרה רחבה מאוד ולשם כך סעיף 2 לחוק מפרט באילו מקרים מעשה יחשב לפגיעה בפרטיות ואוסר עליהן. ואילו המקרים:


1. בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;


2. האזנה האסורה על פי החוק;


3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;


4. פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;


5. העתקת תוכן של מכתב או כתב שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב    

    בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש שנים ממועד כתיבתו;


6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו לשם רווח;


7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;


8. הפרה של חובת הסודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;


9. שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;


10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או(9).


11. פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.


במידה ופגעו בך באחת הדרכים המפורטות לעיל, אשר אסורות על פי החוק ומטרתן להגן על הפרטיות של כל אזרח, יש לבדוק

האם המקרה עומד בדרישות החוק ובמידה ואכן מתקיימת אחת מהעילות המנויות בחוק, ניתן יהיה להגיש תביעה על פגיעה בפרטיות, זאת למעט במקרים בהם מתקיים אחד או יותר מהחריגים (הגנות) שנקבעו בחוק. שכן, במידה ומתקיימות הגנות אלו, לא תתגבש עילת תביעה. אם כן, מהן אותן הגנות הקבועות בחוק. ההגנות לפי חוק הגנת הפרטיות:


חוק הגנת הפרטיות מונה מספר הגנות, פטורים והקלות לעניין פגיעה בפרטיותו של אדם כך למשל במידה והאדם שביצע את המעשה שפגע בפרטיות של אדם אחר לא ידע ולא היה עליו לדעת כי קיימת אפשרות שהמעשה שעשה יפגע באדם השני. או לדוגמא, שהאדם שפגע בפרטיות של אדם אחר עשה זאת כיוון שהיתה עליו חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לנקוט בפעולה.  


משכך קיימת חשיבות מרבית בפניה לעורך דין המתמחה בתחום הגנת הפרטיות שיכול לבחון האם באותו מקרה נפגעה הפרטיות של אותו אדם וכך גם להעריך את סיכויי התביעה והפיצוי שניתן לתבוע, בגין הפגיעה בפרטיות, טרם הגשתה.


למשרדנו התמחות בדיני הגנת הפרטיות ואנו מייצגים תובעים ונתבעים בכל הארץ בתביעות שעילתן היא פגיעה בפרטיות. לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח