close window

פיצויים מכוח חוק הגנת הפרטיות


מהו גובה הפיצוי שניתן לתבוע בתביעה על פגיעה בפרטיות?


חוק הגנת הפרטיות מסמיך את בית המשפט לפסוק לאדם שפרטיותו נפגעה פיצויים ללא הוכחת נזק של עד 50,000 ₪ (ובהצמדה למדד, כ-60,000).  אם ניתן להוכיח שהפגיעה בפרטיות נעשתה בזדון, ניתן לפסוק  כפל פיצויים, קרי עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק (ובהצמדה, עד כ-120,000).


באותה נשימה, חשוב לציין כי בתי המשפט לא נוטים לפסוק פיצויים על מקרים קלים, פשוטים וזניחים של פגיעה בפרטיות. להרחבה בנושא קראו את המאמר - פגיעה בפרטיות.


מהו אם כן המבחן המשפטי לפגיעה בפרטיות?


המבחן בו משתמשים ביתי המשפט על מנת לבחון את המעשה שגרם לפגיעה בפרטיות והאם פגיעה זו מצדיקה פסיקת פיצויים לפי חוק הגנת הפרטיות, הינו: מידת הפגיעה בנפגע על פי מבחן האדם הסביר ובהסתכלות אוביקטיבית לחלוטין, ולא מנקודת מבטו של הנפגע. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במאמרנו בנושא מקרים נפוצים של פגיעה בפרטיות.


על כן, טרם הגשת תביעה על פי חוק הגנת הפרטיות כדאי להתייעץ עם עורך דין פגיעה בפרטיות אשר בקיא בתחום הגנת הפרטיות, שיוכל להעריך את החשיפה המשפטית, סיכויי התביעה וגובה הפיצוי.

פיצויים מכוח חוק הגנת הפרטיות
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח