close window

פרשת ידיעות אחרונות דנ

ראש לשכת החקירות במשטרת חיפה ( להלן: "המשיב 1") תבע את העיתון ידיעות אחרונות בגין סדרה של כתבתו שלטענתו הוציאו עליו לשון הרע.


המדובר בסדרת כתבות שעסקו בשתי פרשות: 1. פרשת היתרי הבניה 2. פרשת התובע העירוני. לגביהן פרסם העיתון כי קיימים חדשות לכאורה למעשים לא כשרים מצד המשיב 1. לאחר שהחליט פרקליט המחוז שאין מקום לנקוט כנגד המשיב 1 צעדים כלשהם, זאת רק חמישה ימים לאחר פרסום כתבה בסדרת הכתבות, נמנע העיתון מלפרסם ידיעה בעניין.


בית-המשפט המחוזי דחה את התביעה, משהגיע לכלל מסקנה כי עומדת לעיתון הגנות בין הגנת סע' 14 לחוק איסור לשון הרע ובין לפי ההגנה שבסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע.  בית-המשפט הוסיף וקבע כי לא באה כל דריה מצד המשיב 1 כלפי העיתון לפרסת את החלטת פרקליט המחוז. 


מידע נוסף אודות טענות הגנה שעומדות לנתבעים על הוצאת דיבה ניתן למצוא במאמרנו הגנות לנתבעים בתביעות דיבה


בערעור שהוגש לבית-המשפט העליון ( ע"א 3199/93) היה בית-המשפט מוכן לצאת מנקודת הנחה, בכל הנוגע ל"פרשת היתרי הבניה", כי בעת שנעשו היו הפרסומים בעיתון פרסומי אמת וכי היה בהם עניין לציבור, כנדרש לצורך הקמת הגנת אמת בפרסום, לפי סעיף 14 לחוק. עם זאת קבע בית-המשפט כי בנסיבות העניין, אי פרסום החלטתו של פרקליט המחוז עולה כדי מחדל רשלני של העיתון, וכי עובדה זו, והיעדר תום-הלב שבאי-הפרסום, משתיקים את העיתון מלהתגונן בטענת אמת בפרסום. לעניין זה אף גזר בית-המשפט גזרה שווה מהאמור בסעיף 17(א) לחוק, שבו נשללה הגנת תום-הלב ממי שאינו מפרסם בדיעבד תיקון או הכחשה לידיעה שפורסמה, משנדרש לכך על-ידי הנפגע מהידיעה. לפיכך, התקבל הערעור בכל הנוגע לפרשה זו.


הערעור נתקבל גם ביחס ל"פרשת התובעת העירוני" משקיבל בית-המשפט את טענת המשיב, כי המפרסמים לא הוכיחו את אמיתות הדברים, וכן לא הוכיחו שהפרסום נעשה בתום לב.


בקשת המערערים לדיון נוסף נתקבלה. במוקד הדיון הנוסף עמדה "פרשת עיתרי הבנייה", וההלכה אשר לפיה בנסיבות מסוימות חלה על המפרסם חובה לעדכן את קהל קוראיו, וכי מחדל של אי מילוי חובה זו עשוי לשלול ממנו את הגנת אמת בפרסום שבסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע . זאת, אף אם תוכן הפרסום בשעתו היה אמת. 


כלומר על פי ההלכה, אמיתותו של פרסום על-פי המצב בעתם הפרסום. בחינת אמיתות הפרסום, והעניין הציבורי הטמון בו, צריך שתיעשה בנקודת הזמן של עשיית הפרסום. 


יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח