close window

חוק הגנת הפרטיות - הגנות


חוק הגנת הפרטיות מגדיר מספר סיטואציות בהן תעמודנה לאדם אשר פגע בפרטיות של אחד הגנה טובה מפני תביעה :

- הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום המוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.
- הפוגע לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות.
- הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה;
- הפגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הפוגע.
- הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים.
- הפגיעה היתה בדרך של צילום, או בדרך של פרסום תצלום, שנעשה ברשות הרבים ודמות הנפגע מופיעה בו באקראי.
- הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום המוגן לפי פסקאות (4) עד (11) לסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965;
- בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות הענין, ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של פרסום - הפרסום לא היה כוזב.

כל אחת מהסיטואציות הנ"ל, אם יוכחו בבית משפט יעניקו לאדם שנתבע על פי חוק הגנת הפרטיות הגנת טובה וכפי שניתן לראות 2 מההגנות המרכזיות, שאובות מחוק איסור לשון הרע בשל הדמיון והקרבה בין העוולה האזרחית של הוצאת לשון הרע לבין העוולה האזרחית של פגיעה בפרטיות. למידע נוסף בנושא קראו על - חוק איסור לשון הרע.


אז מהן אותן הגנות?

כך לדוגמא סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע מכיל רשימה של פרסומים מותרים, רוצה לומר שגם אם נעשו בזדון עדיין יהיו מותרים ומוגנים מפני תביעה והדבר נכון גם לעניין חוק הגנת הפרטיות. 


לצורך ההסבר נשתמש במקרה מחוק איסור לשון הרע. בהתאם להלכה הפסוקה, לא ניתן להגיש תביעת לשון הרע כנגד אדם שהוציא דיבה במסגרת עדות בבית משפט. הדבר נכון גם לגבי פגיעה בפרטיות במסגרת עדות שתינתן בבית משפט, השוני במקרה ספציפי זה שעדויות שנתנו תוך כדי פגיעה בפרטיות יכול שיפסלו במסגרת ההליך המשפטי, זאת בשונה מעדויות אשר יכילו דברי לשון הרע אשר אין לבית המשפט כל סמכות לפסול אותן. למידע נוסף בנושא קראו את המאמר - תביעת לשון הרע.

דוגמא נוספת היא פגיעה בפרטיות שנעשתה תוך כדין שהפוגע עשה אותה בשל חובה חוקית המוטלת עליו, במצב דברים כזה רק הגיוני כי לא תוטל על הפוגע אחריות אזרחית ו/או חלילה פלילית בגין פגיעה בפרטיות . 

לסיכום:

במידה ונתבעת על פי חוק הגנת הפרטיות, עורך דין פגיעה בפרטיות העוסק בתחום יוכל לזהות האם עומדות לך הגנות על פי חוק. ועל כן מומלץ כבר בשלב מוקדם לפנות לעורך דין.חוק הגנת הפרטיות - הגנות
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח