close window

פלבסקי נגד חברת מקור הפורמייקה בערבון מוגבל


ברעא 2015/15‏ מאיר פלבסקי נ' חברת מקור הפורמייקה בע"מ, דן בית המשפט בבקשות רשות הערעור, בהן נדרש לבחון את שאלת השתת פיצויים ללא הוכחת נזק בגין הוצאת דיבה על תאגיד. על פי הנטען, כשהמדובר בתאגיד אין מקום לפיצויים ללא הוכחת נזק, וזאת במיוחד מכוח סעיף 10 לפקודת הנזיקין.


לכן עולה השאלה האם תאגיד יכול להגיש תביעת דיבה ללא הוכחת נזק?


סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע בא לאפשר, כאשר ברי כי הוצאה לשון הרע ולא תמיד ניתן לכמת את נזקיה, לפסוק פיצוי בסכום מסוים על הוצאת לשון הרע. החוק מגדיר "אדם" שכנגדו אסורה לשון הרע כ"יחיד או תאגיד". סעיף 7א עוסק ב"אדם" ומרשה לחייב את המעוול כלפיו בפיצוי ללא הוכחת נזק; המלים "אדם" ו"נפגע" משמשות בסעיפים הקטנים של סעיף 7א בערבוביה, אך ברי – מכוח ההגדרה הבסיסית בסעיף 1 – שעסקינן באדם לרבות תאגיד. אף שהדברים מחוורים מן הסעיף, נתנה לכך אף הפסיקה ביטוי.


היחס בין סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע לבין סעיף 10 לפקודת הנזיקין:

אשר ליחס בין הוראת סעיף 7א לבין הוראת סעיף 10 לפקודת הנזיקין, לפיה תאגיד לא ייפרע פיצויים בשל עוולה אלא אם גרמה לו נזק. הוראת סעיף 7א  בחוק איסור לשון הרע, לעניין פיצוי ללא הוכחת נזק, כהוראת חוק ספציפית, גוברת על ההוראה כללית שבסעיף 10 לפקודת הנזיקין, מה גם שנחקקה לאחריו.


לאן נשאה הרוח את לשון הרע, לא אחת קשה לגלות. כיצד יוכיח תאגיד פלוני שהשמצתו ע"י הנתבע גרמה לו אבדן לקוחות? השכל הישר יורנו, כי אין דרך אמיתית להוכחת הנזק במקרים רבים, אבל אותן תכליות שעמדו בבסיס גישת המחוקק בחקיקת סעיף 7א, יפה כוחן גם לתאגיד, שכן מדוע על תאגיד שנחשף ללשון הרע לשאת בנטל הכבד, היקר כלכלית ולעתים בלתי-אפשרי, של הוכחת נזק ספציפית?


לסיכום:

אם כן, בהתאם לפסיקה תאגיד יכול להגיש תביעת דיבה ללא הוכחת נזק וקבלת פיצוי על פגיעה במוניטין. ודוק, האפשרות לפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק קיימת לא רק כאשר שיעור הנזק לא הוכח אלא גם כאשר לא הוכח עצם קיומו. למידע נוסף קראו על - תביעת דיבה פיצויי ללא הוכחת נזק.כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח